Verkiezingen MR schooljaar 2017/2018
Verkiezing MedezeggenschapsRaad (MR) Brede school Dín Bogerd 2017/2018

Met ingang van het schooljaar 2017/2018 komt er in de MedezeggenschapsRaad van Brede School Dín Bogerd een plaats vrij in de oudergeleding. Voor deze vacature hebben zich in de aanmeldperiode 3 kandidaten beschikbaar gesteld.
Op woensdag 7 juni a.s. krijgt elk oudste kind een stembiljet meer naar huis. Als ouder/verzorger kunt u uw stem uitbrengen op 1 van de 3 kandidaten die zich hieronder presenteren. Het stembiljet dient in dezelfde enveloppe weer ingeleverd te worden bij de leerkracht voor uiterlijk woensdag 14 juni 2017 om 12:15 uur. De MR vergadert op 14 juni 2017 en zal tijdens haar vergadering de telling van de stembiljetten verrichten. Op donderdag 15 juni 2017 wordt de uitslag van de verkiezing via website en email bekend gemaakt. 

Kandidaten verkiezing MedezeggenschapsRaad (MR) Dín Bogerd

Annet Kuijten


Mijn naam is Annet Kuijten. Ik ben getrouwd met Jeroen Kuijten en samen hebben we 3 kinderen.  Evi (7 jaar), Lynn (5 jaar) en Thijn (bijna 3). Ik werk in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond als verpleegkundige op afdeling Geriatrie. 
Ik vind het belangrijk dat ik als ouder betrokken ben bij de school waar mijn kinderen naar toe gaan. Als ik plaats zou mogen nemen in de MR kan ik samen met andere ouders en leerkrachten mee praten en mee denken over wat wij belangrijk vinden voor onze kinderen op deze school.  Ik zie het als een uitdaging om over belangrijke zaken met de leerkrachten van gedachten te kunnen wisselen zodat we samen tot een goed beleid komen.  Ik persoonlijk vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school kunnen gaan en ouders hun kinderen met een goed gevoel naar school brengen. Onderwijs blijft veranderen, onze school blijft groeien. Het is belangrijk dat we met elkaar er het beste uit blijven halen. 

Han Munsters


BS D'n Bogerd is een school waarop mijn basis is gelegd. Eerst de Springplank, later volgens mij Basisschool St. Jozef en nu D'n Bogerd. Het is fantastisch te zien dat er docenten van toen nu nog les geven. Dit wil toch wel wat zeggen over deze school! Ook het aantal fulltimers en meesters is uniek te noemen. Iets wat hopelijk nog jaren zo blijft. Een school moet in balans zijn op alle fronten. Er was voor ons dan ook geen enkele twijfel naar welke basisschool we onze kinderen zouden brengen. Inmiddels zit onze oudste dochter, Meike, in groep 1 bij meester Henk, en zal onze tweede dochter Fleur september 2018 zich ook naar deze basisschool gaan begeven. Graag wil ik me, daar waar de mogelijkheden er zijn, inzetten voor de school waarop onze kinderen zitten, en zoals beschreven is dit vanaf eind vorig jaar basisschool D'n Bogerd. Ik ga er vanuit dat onze kinderen er goed onderwijs gaan krijgen waar wij als ouders graag ons steentje aan bijdragen. Ik vind het belangrijk dat onze kinderen een onderwijs krijgen passend bij deze tijd en kijkend naar de toekomst. Passend in de huidige multiculturele samenleving, in een tijd waarin de techniek heel hard gaat en waarin een mens zelfredzaam moet zijn. Ik wil me er graag voor inzetten om deze school te helpen om binnen dit kader een goed onderwijs aan te kunnen bieden, passend bij het kunnen van het kind. Ieder mens hoort gelijk behandeld te worden en kansen te krijgen. We leven samen op deze wereld en het is volgens mij o zo belangrijk dit ook zo vroeg mogelijk een kind mee te geven, dus zeker ook binnen het basisonderwijs. Daarbij geldt zeker ook de kennis van de internationale talen, de normen en waarden en de diverse geloofsovertuigingen. En als dit een kind al wordt meegegeven, dan ligt er een goede basis voor een mooie toekomst. Mijnsinziens ligt hier naast de scholen ook de taak bij de ouders en ik wil me hier graag voor inzetten. Ook vind ik het belangrijk dat er open en eerlijk met elkaar gecommuniceerd wordt. Geen achterkamertjespolitiek, maar open en eerlijk naar de mensen over wie het gaat. Zijn er veranderingen binnen het onderwijs, bespreek dit met de ouders. Zijn er wensen van de ouders of de kinderen, bespreek dit met het onderwijsorgaan. Ik ben iemand die zegt wat ik vind dat gezegd zou moeten worden en hoop niet dat mensen maar zwijgen in de veronderstelling dat het wel goed komt. Men kan pas iets verbeteren of veranderen als men weet wat de gewenste verbeteringen of veranderingen zijn. En daarvoor zijn er mensen nodig die luisteren en signalen oppikken en deze ook bespreekbaar maken. Volgens mij is het de taak van de MR om de school en de ouders te ondersteunen als klankbord van alles wat er leeft rondom het huidige en toekomstige onderwijs. Scherp blijven op de maatschappelijke ontwikkelingen en de kwaliteit van het onderwijs. En daar wil ik me voor inzetten. Ik hoop jullie hiermee duidelijk aan te hebben gegeven waarom ik me beschikbaar heb gesteld als mogelijk toekomstig lid van de MR.

Marleen Wijnen


Mijn naam is Marleen Wijnen, ik ben 32 jaar, getrouwd met Michiel en moeder van Saar (5) en Bas (2). Ik ben leerkracht in het basisonderwijs. Misschien dat ik daarom wel zo gemotiveerd ben om lid te worden van de MR op d'n Bogerd. Het lijkt me erg fijn en waardevol om mee te mogen denken over schoolse zaken die allemaal in het belang zijn van jullie en onze kinderen. Ik heb er zin in om mijn eigen professionele gedachten te kunnen delen met de overige leden van de MR, en wellicht het goede eruit te halen om in mijn eigen team weer vorm te kunnen geven. Hopelijk krijg ik de kans van jullie om aan te kunnen sluiten bij de MR.