onderwijs concept
Onderwijskundig concept


Brede school
Binnen brede school d’n Bogerd is er een samenwerking met de
kinderopvangorganisatie “Spring” waardoor alle vormen van opvang
binnen het gebouw gehuisvest zijn.
We zijn steeds op zoek naar hoe we elkaar meer kunnen versterken
met het doel: een doorgaande ontwikkelingslijn voor onze kinderen.

Homogene jaarklassen
We werken met homogene jaarklassen, mits het leerlingaantal dit toelaat.
In de groepen 1-2 hebben we altijd gecombineerde groepen.


Inrichting
Ons gebouw is licht, open en transparant. Tussen lokalen zijn flexplekken
gecreëerd waar kinderen zelfstandig kunnen werken. Kinderen maken
ook gebruik van de werkplekken op de gang.
Er zijn digiborden/ touchscreens in alle groepen zodat we de wereld
ook echt binnen kunnen halen. Om het samenwerken te bevorderen
zitten kinderen voornamelijk in groepjes.
.

Zorg voor alle kinderen
We werken in de groep met een ster- maan- en zonaanpak.
De maankinderen zijn de kinderen die horen bij de grote middengroep.
De zonkinderen hebben minder uitleg nodig en kunnen sneller aan de slag.
Voor hen is er daarom verrijkingsmateriaal.
De sterkinderen krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.
Op deze manier creëren we behapbaar passend onderwijs voor alle kinderen.
We geven geen individueel onderwijs, omdat we zeer sterk geloven
in de zone van de naaste ontwikkeling.
Bovendien ervaren we dat kinderen veel mét en ván elkaar kunnen leren.
Om dit alles te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat er een duidelijke
en zichtbare structuur is voor de kinderen. Zo werken we bijvoorbeeld
met dagritmekaarten, materiaal is overzichtelijk geordend in de kast
en er zijn duidelijke regels en afspraken.
Aan het begin van het schooljaar
worden deze regels en afspraken met de kinderen gemaakt en genoteerd
op een zogenaamd “lieveheersbeestjesblad’.


Warm pedagogisch klimaat
We vinden het belangrijk dat er een goed pedagogisch klimaat is.
Kinderen komen beter tot leren als ze veiligheid ervaren.
Het schooljaar wordt geopend met een onderdeel van ons
gezamenlijke thema “op d’n Bogerd doen we het SAMEN”.  
We gebruiken hiervoor het symbool van het lieveheersbeestje.
Binnen de groep wordt daarna aandacht besteed aan de concrete
uitwerking van dit thema. Ook de catecheseprojecten worden hierop
afgestemd. De buurtsportcoach wordt ingezet om het samenspelen
op het schoolplein te bevorderen.
Uiteraard wordt binnen ons team regelmatig het anti-pest-protocol
geëvalueerd. Hiervoor hebben we de werkgroep “vertrouwenscommissie”
in het leven geroepen. In deze commissie zitten, naast de directie en de vertrouwenspersoon, ook afgevaardigden vanuit de MR en de wijk.


Zelfsturing van leerlingen
Om de zelfstandigheid van onze leerlingen te bevorderen werken we in
de groep 1-2 en 3 met een planbord. In de groepen 4 t/m 8 gebruiken
kinderen een weektaakformulier.
Er is in alle groepen zelfcorrigerend materiaal, waarmee kinderen zelfstandig
aan de slag kunnen. Ook leren we kinderen om hun eigen werk na te kijken.
Vanaf groep 6 krijgen kinderen huiswerk en in groep 7 en 8 wordt er gewerkt
met een agenda.
We zien het als een mooie uitdaging om de zelfsturing van de leerlingen
de komende jaren verder uit te bouwen zodat kinderen nóg meer zelf
verantwoordelijk worden voor hun eigen leerproces. Een vaardigheid die
nodig is om goed voorbereid te zijn op de toekomst van morgen.
ICT kan hierbij een goed hulpmiddel zijn.


Taakwerkhouding
Een goede taakwerkhouding is noodzakelijk om tot goede resultaten te komen.
Om de taakwerkhouding te stimuleren maken we gebruik van taakspel.
Aan de hand van positief opgestelde regels wordt door de leerkracht
het gewenste gedrag beloond met een compliment.
Op deze manier zijn en voelen kinderen zich gezamenlijk verantwoordelijk.


ICT
In alle groepen staan computers/ laptops. Deze worden gebruikt als
remediërend materiaal en om de zelfstandigheid van kinderen te bevorderen.
We hebben een draadloos netwerk zodat kinderen overal met de laptop
kunnen gaan zitten werken. In de groepen 5 en 7 krijgen kinderen les
in “veilig internetten”. De komende jaren willen we onze hardware gaan
aanpassen en onze deskundigheid gaan vergroten zodat we nog meer
tegemoet kunnen komen aan de behoeften van onze leerlingen,
die zich steeds meer zullen gaan ontwikkelen met behulp van ICT.
( 21-century-skills )


Vakgebieden en tijdsbesteding
In alle groepen wordt gewerkt met een rooster.
Taal, rekenen en lezen worden hoofdzakelijk ingepland in de ochtend,
wereldoriëntatie en de creatieve vakken worden vooral ’s middags gegeven.
Tijdens de dagopening wordt het programma van díe dag toegelicht.
Aan het einde van de dag wordt samen met de kinderen geëvalueerd.
We gebruiken voor alle vakken moderne methodes die voldoen aan de
kerndoelen. Om up-to-date te blijven worden deze methodes regelmatig
vervangen.


Burgerschapszin (
Verbinding met de wijk is een natuurlijk en vanzelfsprekend onderdeel
van onze school. Op deze manier versterken we elkaar en op deze manier
ervaren kinderen dat ze deel uitmaken van en verantwoordelijk zijn
voor een gemeenschap.


Op brede school d’n Bogerd geven we op de volgende wijze invulling
aan Burgerschapszin:
- sponsorloop voor een goed doel
- kinderpostzegels
- corveediensten ( oud papier, vuilnis, speelplaats )
- project “kleinschalig” wonen
- stagiaires praktijkschool “de Sprong”
- Avondvierdaagse
- deelname aan lichtjesoptocht
- hand- en spandiensten verlenen voor communie en vormsel
- vuurwerklessen
- wijkverenigingen presenteren zich binnen de groepen
- deelname aan project “buurtsportcoach”
- contacten met de wijkraad
- actieve rol bij OV-vergaderingenZorgstructuur
De eerste preventieve hulp/instructie ligt op klassenniveau.
Alle georganiseerde hulp is steeds geënt op versterking van dit klassenniveau.
Ons zorgsysteem op schoolniveau is dan ook bedoeld als ondersteuning van dit klassenniveau. Alle leerlingen worden zorgvuldig gevolgd met het LOVS van CITO.
 
De zorg voor de kinderen op onze school kan op vier niveaus worden
onderscheiden:


Niveau 1: Algemene preventieve zorg in de groep
De leerkracht geeft kwalitatief goed adaptief onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene zorg heeft een preventieve
functie.
IB-er dient als vraagbaak en als begeleider. Directeur is verantwoordelijk
voor de randvoorwaarden.

Niveau 2: Extra zorg in de groep
De leerkracht besteedt extra zorg aan één of meerdere leerlingen die op grond
van
observatie-/signaleringsgegevens de leerstof nog niet in voldoende mate
beheersen of beduidend hoger scoren, of die gedragsmatig opvallen.

De IB-er kan hulp bieden bij eventuele vragen. Directeur is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden
Niveau 3: Speciale zorg in overleg met de IB-er

De leerkracht bespreekt de leerling met de interne begeleider. Op basis van een
analyse en een voorlopige diagnose van de systematisch verzamelde informatie
stellen de leerkracht en de interne begeleider samen een groepsplan/
handelingsplan op. Directeur kan externe hulp inschakelen.
Niveau 4: Speciale zorg in overleg met het zorgteam (IB-er, OCGH)

De leerling wordt besproken in het zorgteam van de school. Het zorgteam bestaat uit de interne begeleider(s), orthopedagoge en directeur. Bij het gesprek is het zorgteam en de betreffende leerkracht aanwezig.
De rugzakleerlingen kunnen versneld in niveau 4 terechtkomen.
De directeur is verantwoordelijk voor de budgettering en de facilitering.

 
Contacten met externen, denk aan de begeleidingsdienst,
School Maatschappelijk Werk,
Samenwerkingsverband etc. verlopen
via IB-er en de directie.

Ons zorgprofiel bestaat uit het opgestelde minimumniveau van zorg.