Jaarverslagen MR
Jaarverslag 2015-2016 MR brede school D地 Bogerd
 
Aan brede school D地 Bogerd is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden voor het overleg tussen de medezeggenschap van de in de school fungerende geledingen; dit is in het belang van het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen. De MR wordt ingesteld door het bevoegd gezag van de school. Voor D地 Bogerd bestaat de MR uit maximaal 6 leden. De helft van de leden wordt uit en door de geleding personeel gekozen en de andere helft uit en door de geleding ouders, met inachtneming van bepalingen uit het MR-reglement.
Voor aanvang van het schooljaar 2015/2016 waren er geen wisselingen van de leden. Jolanda Verbraak heeft de MR als adviserend lid aan het eind van het vorig schooljaar verlaten. Joanita Verkuijl heeft vanwege haar functie als lid van de GMR bij Prodas, ook dit schooljaar de MR vergaderingen bijgewoond. Uitgebreidere informatie over taken en bevoegdheden van de MR en GMR zijn terug te vinden op de website van Prodas in het MR en GMR Medezeggenschapsreglement 2007 en Medezeggenschapsstatuut 2007 (www.prodas.nl).
Aan het eind van het schooljaar is de vacature die ontstaat vanwege het niet verkiesbaar zijn van Anne-Marie Janssen gecommuniceerd naar de ouders. Op de vacature heeft 1 kandidaat zich gemeld: Fin Maas. Hij treedt in het nieuwe schooljaar 2016/2017 toe tot de MR namens de ouderengeleding.
 
SAMENSTELLING MR BASISSCHOOL D誰 BOGERD 2015/2016
Naam Functie  Namens 
Leo Cuijpers Voorzitter Ouders 
Anne-Marie Janssen Secretaris Ouders 
Luc Naus Lid Ouders
Theo van der Kant Lid  Personeel 
Bea van de Wal Lid Personeel
Moniek de Louw Lid Personeel
Joanita Verkuyl   Afvaardiging GMR

ROOSTER VAN AFTREDEN:
 
Annemarie Janssen         eind schooljaar 2015/2016 (niet herkiesbaar)
Leo Cuijpers                  eind schooljaar 2016/2017 (niet herkiesbaar)
Bea van de Wal              eind schooljaar 2016/2017 (niet herkiesbaar)
Luc Naus                       eind schooljaar 2017/2018 (herkiesbaar)
Theo van der Kant          eind schooljaar 2018/2019 (niet herkiesbaar)
Fin Maas                        eind schooljaar 2019/2020 (herkiesbaar)
Moniek de Louw             eind schooljaar 2019/2020 (niet herkiesbaar)Leden hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn daarna herkiesbaar voor een tweede periode.
 
PORTEFEUILLEVERDELING 2015/2016:
 
Postmap                                   Theo van der Kant
Representatieactiviteiten            Moniek van Goch
Werkgroep vertrouwenspersoon  Nita Welten
Sollicitatiecommissie                  Anne-Marie Janssen
Penningmeester                         Moniek v. Goch
Contactpersoon GMR                  Bea v.d. Wal


ACTIVITEITENOVERZICHT SCHOOLJAAR 2015-2016:
De Medezeggenschapsraad van brede school D地 Bogerd kwam tijdens het schooljaar 2015-2016 in totaal 6 keer bijeen. Daarnaast zijn de MR activiteiten gepresenteerd in de jaarvergadering van de OV.
Meestal vond het eerste gedeelte van de MR-vergadering plaats samen met de oudervereniging (OV) van brede school D'n Bogerd. Belangrijke zaken, die in de MR tijdens het afgelopen schooljaar aan de orde zijn geweest:
 • Communicatieplan D地 Bogerd
 • Schooltijden
 • Vertrouwenscommissie
 • Samenwerking binnen de Brede School.
 • Stand van zaken cao
 • Mobiliteitsbeleid
 • Organisatiestructuur met het oog op de toekomst
 • Uitbreiding vignet de gezonde school (Welzijn en Sociale veiligheid)
 • Jaarplan 2016/2017
 • AZC
 • Schoolondersteuningsprofiel
 • Instemming formatie / organisatie schooljaar 2016-2017
 • Instemming begroting schooljaar 2016-2017
 • Instemming schoolgids 2016/2017
 • Vermelding notulen van de vergaderingen op internet (www.bs-bogerd.nl)
Wij vertrouwen erop, U hiermee voldoende inzicht te hebben gegeven in de activiteiten van de Medezeggenschapsraad van brede school D地 Bogerd over het schooljaar 2015-2016. Mocht U nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met een van de leden van de MR of via de mail: leo.cuijpers@gmail.com.
 
Oktober 2016, 
MR brede school D地 Bogerd