Notulen vergaderingen

Notulen Medenzeggenschapsraad d’n Bogerd d.d. 6-4-2017

Aanwezig: Leo, Luc, Joanita, Moniek, Theo, Jeanne
Afwezig: Finn, Bea 
 
1.      Opening

2.      Notulen vergadering 22 februari 2017 en actiepunten

De brief naar Prodas betreffende het ICT migratie traject is niet meer nodig
Info-avond wordt samen gedaan met de jaarvergadering van de OV

3.      Berichten Prodas

Geen berichten

4.      Verslag/Agenda GMR

Het reglement MR wordt in de volgende vergadering behandeld.

5.      Post

Geen

6.      Begroting 2017

De formatie wordt volgende week met PZ besproken. Er zal mogelijk een tussentijdse vergadering belegd worden om dit met de MR te bespreken.

7.      Voortgang ‘Oog op de toekomst’

Het schema zoals dat de vorige keer besproken is wordt nu ten uitvoer gebracht en werkt naar tevredenheid.

8.      ICT beleid, 21e eeuw vaardigheden

Er is deze week nog een overleg met de ICT verantwoordelijke binnen Prodas. Nu zijn er voor het toepassen van 3O leren te weinig middelen. Er gaat een plan en opzet gemaakt worden hoe dit opgepakt gaat worden.
Leo biedt aan om de afgeschreven laptops van @The Academy te doneren aan de school.

9.      Procedure vacature MR schooljaar 2017/2018

Vacature GMR wordt hier niet in meegenomen. Volgende week wordt duidelijk wat de procedure gaat worden vanuit de GMR.
Aankondiging wordt los van het Kwebbelke verstuurd
Aanmelden kan t/m 16 mei. Als er meerdere kandidaten zijn kan na 16 mei direct de verkiezing opgestart worden. Ook zal er eventueel gesprekken gevoerd gaan worden met deze personen.

10.  Rondvraag

Joanita: Engels wordt vanaf groep 4 gegeven, maar wordt dit ook frequent in alle klassen gegeven? Het signaal is dat de frequentie te laag is. Leo geeft aan dat in het verleden al een keer gesignaleerd is dat het nivo op d’n Bogerd lager is da op andere scholen.
Antwoord: Na het signaal dat Leo eerder heeft aangegeven is een nieuwe methode aangeschaft. Deze methode wordt nu in alle klassen gevolgd. Daarnaast wordt er bekeken op basis van de signalen van Joanita wat er nog meer gedaan kan worden.

11.  Sluiting

21:38u
 
Actiepunten:
 

Datum Omschrijving Naam Einddatum Voltooid
8-2-2017 Opzet info-avond social media Leo
Luc
Sep 2017  
8-2-2017 Stukje schrijven voor op de website Finn    
6-4-2017 Vacature MR Jeanne Apr 2017