MR
MR dín Bogerd

Aan basisschool dín Bogerd is een medezeggenschapsraad verbonden voor het overleg tussen, en de medezeggenschap van de in de school fungerende geledingen. Taken van de medezeggenschapsraad zijn:
- het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg;
- het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook, en
- het bevorderen van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, en de inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers in de school.
De M.R. mag alle aangelegenheden met het bestuur bespreken, over deze onderwerpen voorstellen doen, en het raadsstandpunt daarover kenbaar maken. Op deze íongevraagdeí adviezen van de raad moet het bestuur binnen drie maanden schriftelijk reageren. Deze reactie moet inhoudelijke argumenten bevatten.

De M.R. moet goed geÔnformeerd worden. Ten minste eenmaal per jaar moet de raad schriftelijk informatie krijgen over het beleid dat het bestuur het afgelopen jaar heeft gevoerd, en over de beleidsvoornemens voor het komende jaar ten aanzien van financiŽn, reorganisatie en onderwijs. Het bestuur moet de raad tijdig inlichten over belangrijke voorgenomen beslissingen , zoals ten aanzien van fusie. íTijdigí wil hier zeggen, dat de M.R. voldoende tijd moet hebben om zich te beraden, advies in te winnen en overleg te plegen.

Voor de volgende zaken kunt U bij de M.R. terecht:
onderwijskundig beleid - financiŽn en medezeggenschap - personeelsbeleid - arbeidsomstandigheden - veiligheid, gezondheid en welzijn van de leerlingen - relatie school/ouders - identiteit van de school.
Uw inspraakmogelijkheid op dín Bogerd: maak daar gebruik van!
Reacties aan de M.R. kunt U ook op het e-mail adres van de school kwijt: bogerd@prodas.nl.


De medezeggenschapsraad is uw inspraakmogelijkheid bij uitstek op basisschool dín Bogerd. De raad bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. De volgende personen nemen zitting in de MR:

Samenstelling MR 2016-2017
Naam Functie Namens
Luc Naus voorzitter ouders
Moniek de Louw penningmeester personeel
Finn Maas secretaris ouders
Theo v.d. Kant lid personeel
Bea v.d. Wal lid personeel
Annet Kuijten lid ouders
Nita Welten Vertrouwenscommissie -


Portefeuilleverdeling

Postmap Theo v.d. Kant
Representatieactiviteiten Moniek de Louw
Vertegenwoordiging GMR Bea v.d. Wal
Werkgroep vertrouwenspersoon Nita Welten
Sollicitatiecommissie  

Roostr van aftreden
Naam gestart juni  herkiesbaar juni aftredend juni
Finn 2016 2020 2021
Moniek 2012 2016 2020
Theo 2011 2015 2019
Bea 2010 2014 2018
Luc 2014 2018 2020
Annet 2017 2021  

Heeft u vragen of opmerkingen rondom het reilen en zeilen op school, neem dan contact met ťťn van bovenstaande personen of stuur een email bogerd@prodas.nlt.a.v. Luc Naus, secretaris van de Medezeggenschapsraad. Zij stellen uw zaken graag aan de orde in het reguliere overleg met de directie van de school wat ca. 6 tot 8 x per jaar plaatsvindt. 

Binnen Prodas is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 
Met deze link gaat U naar de betreffende site: GMR