Bericht MR Samenstelling schooljaar 2013-2014
MR schooljaar 2013-2014
 
Alweer enige tijd geleden hebben we u geinformeerd dat er in de MR twee leden uit de oudergeleding aftredend zijn en zich herkiesbaar hebben gesteld. In de procedure heeft daarnaast een nieuwe kandidaat voor de MR zich gemeld. Dit betekent dat er verkiezingen uitgeschreven zouden moeten worden.
Omdat er de komende jaren belangrijke beleidspunten op de agenda komen zoals "De school als een ondernemende organisatie" heeft de directie aangegeven dat betrokkenheid en meedenken van ouders heel belangrijk wordt. Daarom hebben we als MR besloten om 1 persoon van de drie kandidaten als adviserend lid te betrekken met unanieme instemming.
Dit betekent dat met ingang van het schooljaar 2013-2014 de oudergeleding van de MR bestaat uit Anne-Marie Janssen, Luc Naus en Leo Cuijpers en dat Jolanda Verbraak als adviserend lid betrokken blijft bij de MR. Met deze keuze kunnen we het komend jaar als extra versterkte MR aan de slag om onze bijdrage te leveren aan onze school.
 
Namens de MR Brede school D'n Bogerd
 
Leo Cuijpers
Voorzitter.